74 پست در این موضوع

سلام.

در قالبی که ساختم موقعیت top menu دارم. منوی بالا را هم در قسمت ماژولها فعال کردم. وقتی در منوی بالا بخش "درباره ما" را وارد و فعال میکنم، اطلاعات در سایت دیده نمیشود. چرا؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

تو قالب شما موقیعتی به نام top menu نداره می تونید منوها را توی موقیعت top1 تا top3 قرار بدهید

Share this post


Link to post
Share on other sites

ولی من این قالب را با برنامهٔ آرتیستیر ساختم و آنجا برایش top menu تعریف کردم.

Share this post


Link to post
Share on other sites

پس button هایی که در top menu آرتیستر این قالب درست کردم چی؟

و حالا چکار باید بکنم؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

من قالب رو در آرتیستیر ساختم و top menu هم برایش گذاشتم. ولی حالا فعال نیستم و در موقعیت position هم دیده نمیشود. چکار باید بکنم؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

من قالب رو در آرتیستیر ساختم و top menu هم برایش گذاشتم. ولی حالا فعال نیستم و در موقعیت position هم دیده نمیشود. چکار باید بکنم؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

به نظر میرسه تو طراحی با آرتیستر جایی اشتباه انجام داده باشید. می تونید دستی هم موقعیت را به قالب اضافه کنید می تونید هم دوباره با آرتیستر انجام بدید

Share this post


Link to post
Share on other sites

ممنون از نظرتون.

دیگه نمیشه تو آرتیستیر کاری بکنم چون بعد از up load قالب، خیلی چیزا رو دستی عوض کردم.

حالا چطوری میتونم دستی top menu ایجاد کنم؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

دیگه نمیشه تو آرتیستیر کاری بکنم چون بعد از up load قالب، خیلی چیزا رو دستی عوض کردم.

حالا چطوری میتونم دستی top menu ایجاد کنم؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

برای اضافه کردن دستی موقعیت باید به صورت زیر عمل کنید

ابتدا به پوشه templates/your template بروید و فایل index.php را با یک ادیتور باز کنید.

سپس در تگ body کدهای زیر را در محلی که قصد ایجاد موقعیت جدید، دارید اضافه کنید.

<div id="new">
<jdoc:include type="modules" name="new_position" />
</div>

فایل را ذخیره کرده و ببندید.

سپس فایل templateDetails.xml در مسیر templates/your template را با ادیتور باز کنید و کد زیر را در این فایل پیدا کرده:

<positions>		
</positions>

و کد زیر را درون این بلوک قرار دهید.

<position>new_position</position>

Share this post


Link to post
Share on other sites

برای اضافه کردن دستی موقعیت باید به صورت زیر عمل کنید

ابتدا به پوشه templates/your template بروید و فایل index.php را با یک ادیتور باز کنید.

سپس در تگ body کدهای زیر را در محلی که قصد ایجاد موقعیت جدید، دارید اضافه کنید.

<div id="new">
<jdoc:include type="modules" name="new_position" />
</div>

فایل را ذخیره کرده و ببندید.

سپس فایل templateDetails.xml در مسیر templates/your template را با ادیتور باز کنید و کد زیر را در این فایل پیدا کرده:

<positions>		
</positions>

و کد زیر را درون این بلوک قرار دهید.

<position>new_position</position>

Share this post


Link to post
Share on other sites

آقای فلاح عزیز خیلی ممنون.

من میخواهم top menu داشته باشم پس "سپس در تگ body کدهای زیر را در محلی که قصد ایجاد موقعیت جدید، دارید اضافه کنید." را در کجای body باید بگذارم؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

اینها کد های این صفحه است که گفتید:

<?php

defined('_JEXEC') or die;

/**

* Template for Joomla! CMS, created with Artisteer.

* See readme.txt for more details on how to use the template.

*/

// Check that the template is compatible with Joomla version:

$version = new JVersion();

if ('1.5' != $version->RELEASE)

exit('This template is not compatible with Joomla ' . $version->RELEASE . ' and should be replaced.');

require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . 'functions.php';

// Create alias for $this object reference:

$document = & $this;

// Shortcut for template base url:

$templateUrl = $document->baseurl . '/templates/' . $document->template;

// Initialize $view:

$view = $this->artx = new ArtxPage($this);

// Decorate component with Artisteer style:

$view->componentWrapper();

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $document->language; ?>" lang="<?php echo $document->language; ?>" dir="rtl">

<head>

<jdoc:include type="head" />

<link rel="stylesheet" href="<?php echo $document->baseurl; ?>/templates/system/css/system.css" type="text/css" />

<link rel="stylesheet" href="<?php echo $document->baseurl; ?>/templates/system/css/general.css" type="text/css" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo $templateUrl; ?>/css/template.css" media="screen" />

<!--[if IE 6]><link rel="stylesheet" href="<?php echo $templateUrl; ?>/css/template.ie6.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->

<!--[if IE 7]><link rel="stylesheet" href="<?php echo $templateUrl; ?>/css/template.ie7.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->

<script type="text/javascript">if ('undefined' != typeof jQuery) document._artxJQueryBackup = jQuery;</script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $templateUrl; ?>/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript">jQuery.noConflict();</script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $templateUrl; ?>/script.js"></script>

<script type="text/javascript">if (document._artxJQueryBackup) jQuery = document._artxJQueryBackup;</script>

</head>

<body>

<div id="art-page-background-middle-texture">

<div id="art-page-background-glare-wrapper">

<div id="art-page-background-glare"></div>

</div>

<div id="art-main">

<div class="cleared reset-box"></div>

<div class="art-box art-sheet">

<div class="art-box-body art-sheet-body">

<div class="art-header">

<div class="art-headerobject"></div>

<script type="text/javascript" src="<?php echo $document->baseurl . '/templates/' . $document->template; ?>/swfobject.js"></script>

<script type="text/javascript">

jQuery((function (swf) {

return function () {

swf.switchOffAutoHideShow();

swf.registerObject("art-flash-object", "9.0.0", "<?php echo $document->baseurl . '/templates/' . $document->template; ?>/expressInstall.swf");

}

})(swfobject));

</script>

<div id="art-flash-area">

<div id="art-flash-container">

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="974" height="260" id="art-flash-object">

<param name="movie" value="<?php echo $document->baseurl . '/templates/' . $document->template; ?>/container.swf" />

<param name="quality" value="high" />

<param name="scale" value="default" />

<param name="wmode" value="transparent" />

<param name="flashvars" value="color1=0xFFFFFF&alpha1=.70&framerate1=17&loop=true&wmode=transparent&clip=<?php echo $document->baseurl . '/templates/' . $document->template; ?>/images/flash.swf&radius=12&clipx=-33&clipy=0&initalclipw=900&initalcliph=225&clipw=1040&cliph=260&width=974&height=260&textblock_width=0&textblock_align=no&hasTopCorners=true&hasBottomCorners=false" />

<param name="swfliveconnect" value="true" />

<!--[if !IE]>-->

<object type="application/x-shockwave-flash" data="<?php echo $document->baseurl . '/templates/' . $document->template; ?>/container.swf" width="974" height="260">

<param name="quality" value="high" />

<param name="scale" value="default" />

<param name="wmode" value="transparent" />

<param name="flashvars" value="color1=0xFFFFFF&alpha1=.70&framerate1=17&loop=true&wmode=transparent&clip=<?php echo $document->baseurl . '/templates/' . $document->template; ?>/images/flash.swf&radius=12&clipx=-33&clipy=0&initalclipw=900&initalcliph=225&clipw=1040&cliph=260&width=974&height=260&textblock_width=0&textblock_align=no&hasTopCorners=true&hasBottomCorners=false" />

<param name="swfliveconnect" value="true" />

<!--<![endif]-->

<div class="art-flash-alt"><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></div>

<!--[if !IE]>-->

</object>

<!--<![endif]-->

</object>

</div>

</div>

<div class="art-logo">

<h1 class="art-logo-name"><a href="<?php echo $document->baseurl; ?>/"><?php echo $this->params->get('siteTitle'); ?></a></h1>

</div>

</div>

<div class="cleared reset-box"></div>

<?php if ($view->containsModules('user3', 'extra1', 'extra2')) : ?>

<div class="art-bar art-nav">

<div class="art-nav-outer">

<?php if ($view->containsModules('extra1')) : ?>

<div class="art-hmenu-extra1"><?php echo $view->position('extra1'); ?></div>

<?php endif; ?>

<?php if ($view->containsModules('extra2')) : ?>

<div class="art-hmenu-extra2"><?php echo $view->position('extra2'); ?></div>

<?php endif; ?>

<?php echo $view->position('user3'); ?>

</div>

</div>

<div class="cleared reset-box"></div>

<?php endif; ?>

<?php echo $view->position('banner1', 'art-nostyle'); ?>

<?php echo $view->positions(array('top1' => 33, 'top2' => 33, 'top3' => 34), 'art-block'); ?>

<div class="art-layout-wrapper">

<div class="art-content-layout">

<div class="art-content-layout-row">

<div class="art-layout-cell art-content">

<?php

echo $view->position('banner2', 'art-nostyle');

if ($view->containsModules('breadcrumb'))

echo artxPost($view->position('breadcrumb'));

echo $view->positions(array('user1' => 50, 'user2' => 50), 'art-article');

echo $view->position('banner3', 'art-nostyle');

if ($view->hasMessages())

echo artxPost('<jdoc:include type="message" />');

echo '<jdoc:include type="component" />';

echo $view->position('banner4', 'art-nostyle');

echo $view->positions(array('user4' => 50, 'user5' => 50), 'art-article');

echo $view->position('banner5', 'art-nostyle');

?>

<div class="cleared"></div>

</div>

<?php if ($view->containsModules('left')) : ?>

<div class="art-layout-cell art-sidebar1<?php echo $view->containsModules('right') ? '' : ' art-sidebar1-fix';?>">

<?php echo $view->position('left', 'art-block'); ?>

<div class="cleared"></div>

</div>

<?php endif; ?>

<?php if ($view->containsModules('right')) : ?>

<div class="art-layout-cell art-sidebar2">

<?php echo $view->position('right', 'art-block'); ?>

<div class="cleared"></div>

</div>

<?php endif; ?>

</div>

</div>

</div>

<div class="cleared"></div>

<?php echo $view->positions(array('bottom1' => 33, 'bottom2' => 33, 'bottom3' => 34), 'art-block'); ?>

<?php echo $view->position('banner6', 'art-nostyle'); ?>

<div class="art-footer">

<div class="art-footer-body">

<?php echo $view->position('syndicate'); ?>

<div class="art-footer-text">

<?php if ($view->containsModules('copyright')): ?>

<?php echo $view->position('copyright', 'art-nostyle'); ?>

<?php else: ?>

<?php ob_start(); ?>

<p>کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فرهاد حسن زاده است.</p>

<?php echo str_replace('%YEAR%', date('Y'), ob_get_clean()); ?>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="cleared"></div>

</div>

</div>

<div class="cleared"></div>

</div>

</div>

<div class="cleared"></div>

<p class="art-page-footer"></p>

<div class="cleared"></div>

</div>

</div>

<?php echo $view->position('debug'); ?>

</body>

</html>

Share this post


Link to post
Share on other sites

آقای فلاح این کار را کردم.

حالا در پنل مدیریت جوملا چطوری باید فعالش کنم تا اطلاعات را به آن منتقل کنم؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

بعد از اضافه کردن موقعیت باید بهش توی فایل template.css خاصیت بدی. مثل ارتفاع و عرض.

برای اینکه توی مدیریت جوملا هم توی بخش موقعیت ها نمایش داده بشه همون قسمت آخری که در تاپیک گفتم اسم موقعیت را به فایل templateDetails.xml اضافه می کنیم.

Share this post


Link to post
Share on other sites

بعد از اضافه کردن موقعیت باید بهش توی فایل template.css خاصیت بدی. مثل ارتفاع و عرض.

برای اینکه توی مدیریت جوملا هم توی بخش موقعیت ها نمایش داده بشه همون قسمت آخری که در تاپیک گفتم اسم موقعیت را به فایل templateDetails.xml اضافه می کنیم.

Share this post


Link to post
Share on other sites

من نمیدونم کجا باید طول و عرض بهش بدهم.

(ممکنه دقیق بگین چکار باید بکنم؟ با این سرعت اینترنت باز کردن صفحات و پیغام گذاشتن خیلی سخت است.)

من نمیدونم کجا باید طول و عرض بهش بدهم.

Share this post


Link to post
Share on other sites

سلام صابر جان. من از دیروز تا حالا توی این سایت هستم تا مشکلم برطرف بشه ولی جواب کامل دریافت نکردم. با توجه به سرعت اینترنت واقعا اذیت میشوم. ممکن است شما جواب کامل و دقیق را به من بدهید؟

مشکل من در ایجاد top menu است. قالبی را در آرتیستیر ساختم و در سایت وبگاه فرهاد حسن‌زاده گذاشتم.

حالا میخاهم تمام اطلاعات main menu را به top menu منتقل کنم. یعنی منوی افقی داشته باشم نه عمودی.

کارهایی که آقای فلاح گفتند را هم انجام دادم ولی نتیجه نگرفتم.

لطفا جواب بدهید. سپاسگزارم

Share this post


Link to post
Share on other sites

ببینید من new position را ایجاد کردم و top menu را در این موقعیت تعریف کردم. در همین top menu درباره ما را گذاشتم ولی توی سایت دیده نمیشود. چرا؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

الان موقعیت جدید روی سایتتون اومده ولی استایلش به نظر متفاوته شما اون قسمتی رو که برای این موقعیت در فایل index.php گذاشتید رو قرار بدید ببینیم چه جوری هست

Share this post


Link to post
Share on other sites

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری