joompro

حذف شدن خودکار فایل زبان در ReFirewall

6 پست در این موضوع

سلام

چرا فایل زبان در ReFirewall خود به خود پاک می شود؟ لطفا راهنمایی کنید.

سپاس

Share this post


Link to post
Share on other sites

به مسیر Joomla/administrator/components/com_rsfirewall برید و فایل com_rsfirewall.xml رو باز کنید. توی این فایل باید فایلهای زبان فارسی رو اضافی کنید.

اگر نمیتونید روشش به چه صورتی هست. محتویات فایل com_rsfirewall.xml اینجا کپی کنید بهتون میگیم چجوری اصلاحش کنید.

موفق باشید و سربلند

Share this post


Link to post
Share on other sites

این مربوط به کامپوننت

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="component" version="2.5.0" method="upgrade">
    <name>RSFirewall!</name>
    <creationDate>May 2015</creationDate>
    <author>RSJoomla!</author>
    <authorEmail>support@rsjoomla.com</authorEmail>
    <authorUrl>www.rsjoomla.com</authorUrl>
    <copyright>(C) 2009-2017 www.rsjoomla.com</copyright>
    <license>http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL</license>
    <version>2.11.8</version>
    <description>COM_RSFIREWALL_INSTALL_DESC</description>
    <scriptfile>script.rsfirewall.php</scriptfile>

    <updateservers>
        <server type="extension" priority="1" name="RSFirewall!">https://www.rsjoomla.com/updates/com_rsfirewall/Component/com_rsfirewall.xml</server>
    </updateservers>
    
    <install>
        <sql>
            <!-- MySQL -->
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/configuration.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/configuration.data.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/exceptions.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/feeds.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/feeds.data.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/hashes.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/hashes.data.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/ignored.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/lists.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/logs.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/offenders.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/signatures.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/signatures.data.sql</file>
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/snapshots.sql</file>
            
            <!-- SQL Server -->
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/configuration.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/configuration.data.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/exceptions.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/feeds.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/feeds.data.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/hashes.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/hashes.data.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/ignored.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/lists.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/logs.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/offenders.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/signatures.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/signatures.data.sql</file>
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/snapshots.sql</file>
        </sql>
    </install>

    <uninstall>
        <sql>
            <!-- MySQL -->
            <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/uninstall.sql</file>
            
            <!-- SQL Server -->
            <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/uninstall.sql</file>
        </sql>
    </uninstall>

    <files folder="site">
        <folder>assets</folder>
        <folder>views</folder>
        <filename>controller.php</filename>
        <filename>index.html</filename>
        <filename>rsfirewall.php</filename>
    </files>
    
    <media destination="com_rsfirewall" folder="media">
        <folder>images</folder>
        <filename>index.html</filename>
    </media>
    
    <languages folder="site/language">
        <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.com_rsfirewall.ini</language>
    </languages>

    <administration>
        <menu img="components/com_rsfirewall/assets/images/rsfirewall.gif">RSFirewall</menu>
        <submenu>
              <menu link="option=com_rsfirewall">COM_RSFIREWALL_OVERVIEW</menu>
              <menu view="check">COM_RSFIREWALL_SYSTEM_CHECK</menu>
              <menu view="dbcheck">COM_RSFIREWALL_DATABASE_CHECK</menu>
              <menu view="logs">COM_RSFIREWALL_SYSTEM_LOGS</menu>
              <menu view="configuration">COM_RSFIREWALL_FIREWALL_CONFIGURATION</menu>
              <menu view="lists">COM_RSFIREWALL_LISTS</menu>
              <menu view="exceptions">COM_RSFIREWALL_EXCEPTIONS</menu>
              <menu view="feeds">COM_RSFIREWALL_RSS_FEEDS_CONFIGURATION</menu>
              <menu view="updates">COM_RSFIREWALL_UPDATES</menu>
        </submenu>
        
        <files folder="admin">
            <folder>assets</folder>
            <folder>controllers</folder>
            <folder>helpers</folder>
            <folder>models</folder>
            <folder>sql</folder>
            <folder>tables</folder>
            <folder>views</folder>
            <filename>controller.php</filename>
            <filename>index.html</filename>
            <filename>rsfirewall.php</filename>
        </files>
        <languages folder="admin/language">
            <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.com_rsfirewall.ini</language>
            <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.com_rsfirewall.sys.ini</language>
        </languages>
    </administration>
</extension>

Share this post


Link to post
Share on other sites

باسلام

کد زیر رو کپی کنید و بریزید داخل فایل xml سیوش کنید. دیگه نباید مشکلی داشته باشید و فایل های زبان فارسی روباید بخونه.

اگر نخوند. پس فایل های زبان فارسی هم در مسیرهای پیشفرض وجود نداره و حذف شده. در این صورت باید فایل زبان فارسی رو از همون نسخه ی  قبلی ای که از  فایروال داشتید بردارید و در پوشه های زبان مدیریت و کاربری بریزید.

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="component" version="2.5.0" method="upgrade">
  <name>RSFirewall!</name>
  <creationDate>May 2015</creationDate>
  <author>RSJoomla!</author>
  <authorEmail>support@rsjoomla.com</authorEmail>
  <authorUrl>www.rsjoomla.com</authorUrl>
  <copyright>(C) 2009-2017 www.rsjoomla.com</copyright>
  <license>http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL</license>
  <version>2.11.8</version>
  <description>COM_RSFIREWALL_INSTALL_DESC</description>
  <scriptfile>script.rsfirewall.php</scriptfile>

  <updateservers>
    <server type="extension" priority="1" name="RSFirewall!">https://www.rsjoomla.com/updates/com_rsfirewall/Component/com_rsfirewall.xml</server>
  </updateservers>
  
  <install>
    <sql>
      <!-- MySQL -->
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/configuration.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/configuration.data.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/exceptions.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/feeds.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/feeds.data.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/hashes.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/hashes.data.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/ignored.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/lists.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/logs.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/offenders.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/signatures.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/signatures.data.sql</file>
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/snapshots.sql</file>
      
      <!-- SQL Server -->
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/configuration.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/configuration.data.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/exceptions.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/feeds.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/feeds.data.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/hashes.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/hashes.data.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/ignored.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/lists.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/logs.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/offenders.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/signatures.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/signatures.data.sql</file>
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/snapshots.sql</file>
    </sql>
  </install>

  <uninstall>
    <sql>
      <!-- MySQL -->
      <file driver="mysql" charset="utf8">sql/mysql/uninstall.sql</file>
      
      <!-- SQL Server -->
      <file driver="sqlazure" charset="utf8">sql/sqlazure/uninstall.sql</file>
    </sql>
  </uninstall>

  <files folder="site">
    <folder>assets</folder>
    <folder>views</folder>
    <filename>controller.php</filename>
    <filename>index.html</filename>
    <filename>rsfirewall.php</filename>
  </files>
  
  <media destination="com_rsfirewall" folder="media">
    <folder>images</folder>
    <filename>index.html</filename>
  </media>
  
  <languages folder="site/language">
    <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.com_rsfirewall.ini</language>
    <language tag="fa-IR">fa-IR/fa-IR.com_rsfirewall.ini</language>
  </languages>

  <administration>
    <menu img="components/com_rsfirewall/assets/images/rsfirewall.gif">RSFirewall</menu>
    <submenu>
       <menu link="option=com_rsfirewall">COM_RSFIREWALL_OVERVIEW</menu>
       <menu view="check">COM_RSFIREWALL_SYSTEM_CHECK</menu>
       <menu view="dbcheck">COM_RSFIREWALL_DATABASE_CHECK</menu>
       <menu view="logs">COM_RSFIREWALL_SYSTEM_LOGS</menu>
       <menu view="configuration">COM_RSFIREWALL_FIREWALL_CONFIGURATION</menu>
       <menu view="lists">COM_RSFIREWALL_LISTS</menu>
       <menu view="exceptions">COM_RSFIREWALL_EXCEPTIONS</menu>
       <menu view="feeds">COM_RSFIREWALL_RSS_FEEDS_CONFIGURATION</menu>
       <menu view="updates">COM_RSFIREWALL_UPDATES</menu>
    </submenu>
    
    <files folder="admin">
      <folder>assets</folder>
      <folder>controllers</folder>
      <folder>helpers</folder>
      <folder>models</folder>
      <folder>sql</folder>
      <folder>tables</folder>
      <folder>views</folder>
      <filename>controller.php</filename>
      <filename>index.html</filename>
      <filename>rsfirewall.php</filename>
    </files>
    <languages folder="admin/language">
      <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.com_rsfirewall.ini</language>
      <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.com_rsfirewall.sys.ini</language>
      <language tag="fa-IR">fa-IR/fa-IR.com_rsfirewall.ini</language>
      <language tag="fa-IR">fa-IR/fa-IR.com_rsfirewall.sys.ini</language>
    </languages>
  </administration>
</extension>

موفق باشید و سربلند

Share this post


Link to post
Share on other sites

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری